stefanplast

مجموعه کارخانه های استفان پالست در سال 1964 میالدی در ایتالیا شروع به تولید محصوالت پالستیکی نمود و در حال حاضر محصولات این شرکت در اروپا و امریکا بازار بسیار گسترده ای دارد. از جمله خطوط تولید این شرکت مجموعه ای کامل از محصوالت مخصوص حیوانات خانگی می باشد که شامل باکس حمل با مجوز پرواز، ظروف آب و غذا، انواع توالت گربه و سگ، جای خواب و غیره میباشد.