سبد خرید

محصولی به سبد اضافه نشده

آموزش گام به گام دستور بیا بریم به سگتان

مترجم :

دسـتور (بيا بريم) دستوري براي پيشگاني سـگ تان در هنگام قدم زدن در كنارتان، بدون دويدن او جلوتر از شما و كشيدن شما به دنبالش است. اين دستور مانع از پريدن سـگ تان به سوي غذا يا حيوانات ديگر مي شود و قدم زدنتان را راحت تر مي كند. اين دستور همچنين در هنگامي كه به آهستگي با سگ تان مي رويد براي كنترل سرعت او و هماهنگ كردن آن با سرعت شماست.

1- جايــزه اي كه در دســت تان صفحه داريد بــه او نشــان داده و به چشــمانش خيــره شــده درحالي كه  او را در حالت نشســته و انتظار نگه مي داريد. بدون اينكه آن را بكشــيد بــراي اينكــه دســتورتان را راحت تــر بــه او بفهمانيد زنجيــرش را كوتاه كنيد.

2- درحالي كه تماس چشــمي خود را با او حفظ مي كنيد به آرامي پاي راست تان را به جلو حركــت دهيد  درحالي كــه او در حالت نشسته  منتظر مي ماند.

3- به آرامي پاي چپ تان را به جلو حركت داده و دستور بدهيد »بيا بريــم«. او را به وسيله جايزه اش به  سمت جلو و پاي چپ تان راهنمايي كنيد.

4-  اطمينان بيابيد كــه او جلوتر از شما راه نمي رود. به وسيله زنجير كوتاه شده اش و با نشان دادن جايزه به او ســعي كنيد فاصله تقريبا نزديك بين خودتان و او را در تمامــي طــول مسير حركت حفظ كنيد.

5- اگر او به اين طرف و آن طرف مي  رود يا برمي گردد، دستور بدهيد (بيا بريم) و زنجيرش را آهسته بكشيد.

6-  زماني كه او به ســمت شما نگاه مي كند دوباره به او دستور بدهيد »بيا بريم«  و جايزه ا ش را دوباره به او نشان دهيد.

7- زماني كه او ياد مي گيرد هميشه در كنار شما قدم بردارد از او تعريف كرده و با دادن جايزه به او   تشويقش كنيد. به تدريج حركت تان را تغيير دهيد )قدم بزنيد، ســريع بدويد، آهســته برويد و....

یادداشت دیدگاه

شما میتوانید نظر خود را دررابطه با مقاله آموزش گام به گام دستور بیا بریم به سگتان بیان کنید.

برای ثبت نظر وارد شوید

شما اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کنید.